สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองการศึกษา


กองสวัสดิการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology