โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางรังสิยา แทนทรัพย์
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเทพสถิต
 
นายบุญอยู่ รอดพะดี
รองประธานสภาเทศบาล
 
นายสรวิชญ์ สมรูป
เลขานุการสภา

 
นายชัชวาล พุฒพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายพัชรพล วชิระพานิชกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายกิติธัณย์ ปิติเลิศพงศ์เดช
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายชัชวาลย์ ปลูกชาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายทองดี เถาจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นางไพรวัลย์ พับขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายอดิเรก กรองแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายภานุกิจ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสมพร ผลดิลก
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology