แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ
เทศบาลตำบลเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 
* ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ 
ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 
ส่วนที่1: ข้อมูลทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  เพศ ชาย เพศ หญิง
  อายุ 20-30 ปี อายุ 31-40 ปี
  อายุ 41-50 ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป
  สถานภาพ โสด สถานภาพ สมรส
  สถานภาพ หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ อาชีพ รับราชการ
  อาชีพ รับจ้าง อาชีพ ค้าขาย
  อาชีพ พนักงงานเอกชน อาชีพ เกษตรกรรม
  การศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษา อนุปริญญา/ปวส.
  การศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อื่นๆ (ระบุ) 
ส่วนที่2: ความพึงพอใจงานด้านทะเบียน *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
 1. ด้านช่องทางการให้บริการ
 1. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
 1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนที่3: ความพึงพอใจงานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
 1. ด้านช่องทางการให้บริการ
 1. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
 1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนที่4: ความพึงพอใจงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล *
  ระดับความพึงพอใจ
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
 1. ด้านช่องทางการให้บริการ
 1. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ
 1. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนที่5: หน่วยงาน เทศบาลตำบลเทพสถิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อม
  ความรวดเร็วในการให้บริการ
  มีผังลำดับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน
  การจัดลำดับการให้บริการ
  ความสะดวกที่ได้รับจากการบริการแต่ละขั้นตอน
  ความสะอาดของสถานที่โดยรวมดี
  อื่นๆ (ระบุ)