ที่ตั้งและอาณาเขต

    อำเภอเทพสถิตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวระเหว
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอซับใหญ่ และอำเภอบำเหน็จณรงค์
    ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเทพารักษ์ (จังหวัดนครราชสีมา)
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลำสนธิ (จังหวัดลพบุรี)และ อำเภอวิเชียรบุรี (จังหวัดเพชรบูรณ์)

ประวัติ

    เดิมเป็นชุมชนเล็ก ๆ ในเขตอำเภอบำเหน็จณรงค์ มีคนพื้นที่เมืองเดิมอาศัยอยู่ในป่าลึกบนยอดเขาสูง เรียกว่า ชาวบนหรือชาวดง เป็นชนเผ่ามอญโบราณ มีภาษาพูดเป็นของตนเอง ต่อมาประชาชนจากแหล่งต่าง ๆ ได้เข้ามาอาศัยทำกินเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ จึงเปลี่ยนเป็นเทพสถิต ต่อมาได้มีการแยกออกเป็น กิ่งอำเภอเทพสถิต เมื่อปี พ.ศ. 2519 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอเทพสถิต เมื่อปี พ.ศ. 2526

การปกครองส่วนภูมิภาค

    อำเภอเทพสถิตแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 92 หมู่บ้าน ได้แก่

 

1.

วะตะแบก

(Wa Tabaek)

22 หมู่บ้าน

 

2.

ห้วยยายจิ๋ว

(Huai Yai Chio)

22 หมู่บ้าน

 

3.

นายางกลัก

(Na Yang Klak)

17 หมู่บ้าน

 

4.

บ้านไร่

(Ban Rai)

16 หมู่บ้าน

 

5.

โป่งนก

(Pong Nok)

15 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น

    ท้องที่อำเภอเทพสถิตประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเทพสถิต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลวะตะแบก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวะตะแบก (นอกเขตเทศบาลตำบลเทพสถิต)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยายจิ๋วทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายางกลักทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งนกทั้งตำบล
สภาพภูมิศาสตร์

     
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มราบเชิงเขาและที่สูง

การศึกษา

     โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 4 แห่ง

     - โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัด สพม.ชย30
     - โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สังกัด สพม.ชย30
     - โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี สังกัด อบจ.ชัยภูมิ
     - โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษาสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
     - สะพานทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญมีข้ามถนนสุรนารายณ์ในเขตอำเภอเทพสถิต

เศรษฐกิจ

    ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกร พืชส่วนใหญ่ที่สำคัญได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย พริก ฯลฯ มีธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกสิกร สาขาเทพสถิต, ธกส.สาขาย่อยเทพสถิต และ ธกส.สาขาย่อยนายางกลัก

สถานที่ท่องเที่ยว

    - อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
    - เขาพนมโดม
    - น้ำตกเทพประทาน
    - น้ำตกเทพนา
    - น้ำตกเทพทองคำ
    - หมู่บ้านดิน
    - เทพสถิต วินด์ฟาร์ม (โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน)
    - เขื่อนลำคันฉูวัดเขาประตูชุมพล

การคมนาคม

    มีถนนสายหลัก คือ ถนนสุรนารายณ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205) เริ่มจากอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปยังจังหวัดนครราชสีมา และมีทางรถไฟสายหลักสายแก่งคอย-บัวใหญ่ตัดผ่านพื้นที่

                                                                                แผนที่จังหวัดชัยภูมิ เน้นอำเภอเทพสถิต

“ชมทุ่งดอกกระเจียว
เที่ยวป่าหินงาม ลือนามเทพสถิต”
สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology