วันที่ 26 มิ.ย.65 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ณ บ้านโบราณ และบริเวณลานการแสดงเวทีกลาง ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับ อบต.วะตะแบก นำโดยนายไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายก อบต.วะตะแบก สนับสนุนการแสดงชุดรำในงานเจ้าพ่อพญาแล ชื่อชุดแสดง "กระเจียวงามลือนามแดนกังหันลม" โดยการแสดงของนักเรียน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำนวยการแสดงโดย นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผอ.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ฝึกสอนโดยคุณครูสุภาพร เพชรสาย และท่านนายกมอบหมายท่านปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป นำคณะร่วมชมกิจกรรมภายในงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ร่วมการแสดงชุดรำในครั้งนี้
27-06-2022
วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ,อสม.,สสอ.,ปศุสัตว์อำเภอฯ และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
24-06-2022
วันที่ 24 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิตตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเทพสถิต ร่วมกับ ศปก.อ.เทพสถิต,รพ.เทพสถิต, สสอ.เทพสถิต, ปศุสัตว์อำเภอเทพสถิต, ฝ่ายปกครอง, อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลาย และแมลงนำโรคลัมปีสกินในสัตว์ ภายใต้ยุทธการ 1645 จู่โจมพื้นที่ กำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันไข้เลือดออก” และกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีเอกพล เรืองเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเทพสถิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว
24-06-2022
วันที่ 20 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายกองสวัสดิการสังคมและกองช่าง ทต.เทพสถิต ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ประเภท ทางลาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข
24-06-2022
วันที่ 19 มิ.ย.65 เวลา 05.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายนายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาลฯ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวิ่งเทรล Trail & Mini Marathon in thepsathit 2022 จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธีเปิด
19-06-2022
วันที่ 18 มิ.ย.65 เวลา 08.30 น. ณ ผาสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2565 (มิถุนายน - สิงหาคม 2565) โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
18-06-2022
ด้วยอำเภอเทพสถิต กำหนดจัดงานเทศกาลทุ่งดอกกระเจียวบาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18-26 มิ.ย.65 ณ บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายกองการศึกษา จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ และติดตั้งไว้ตามบริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางหลักได้รับรู้การจัดงานดังกล่าว
15-06-2022
วันที่ 9 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต ทต.เทพสถิต โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ขึ้น ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม สามารถจัดการสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารให้ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย ทั้งนี้ นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวรายงานฯ ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ต่อนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ในฐานะประธานในพิธีเปิดฯ
15-06-2022
วันที่ 8 มิ.ย. 65 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายกองสวัสดิการสังคมและกองช่าง ทต.เทพสถิต ดำเนินการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ประเภท ที่จอดรถ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข
15-06-2022
วันที่ 3 มิ.ย.65 ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ดังนี้ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดวะตะแบก เวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต ทั้งนี้ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะ รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไชย ส.ท. พร้อมทั้งประดับผ้าระบายสีม่วง-ขาว และประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานให้สวยงาม พร้อมนี้ ได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลและสมุดลงนามอิเล็คทรอนิกส์ ลงบนหน้าหลักของเว็ปไซต์หน่วยงาน
06-06-2022
วันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเทพสถิต ชั้น 3 นางรังสิยา แทนทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลฯ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ พร้อมนี้ นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ...เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้... (1). หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ ..การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด..
06-06-2022
วันที่ 26 พ.ค.65 เวลา 09.00 น.ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ สสอ. พัฒนาชุมชน ธนาคาร การไฟฟ้า ผู้บริหาร อปท. และกำนันทุกตำบล ร่วมจัดกิจกรรม Kick off รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และการแก้ไขปัญหาความยากจน
06-06-2022
วันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ เข้ารับเกียรติบัตร "รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Envirommental Health Accreditation : EHA))" การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อและการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน จากนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้การดำเนินงานในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จ สามารถจัดการขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายได้อย่างเหมาะสม
06-06-2022
วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วะตะแบกน้อย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายนายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ กรณีชาวบ้านแจ้งเกี่ยวกับหนอนบุ้งที่รบกวนชาวบ้าน พร้อมนี้ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าหนอนดังกล่าวด้วย
06-06-2022
วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ วะตะแบกน้อย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายนายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบ กรณีชาวบ้านแจ้งเกี่ยวกับหนอนบุ้งที่รบกวนชาวบ้าน พร้อมนี้ ได้ฉีดพ่นยาฆ่าหนอนดังกล่าวด้วย
06-06-2022
วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 07.00 น. ณ อนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล เพื่อถวายสักการะและแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีที่ได้สร้างเมืองชัยภูมิ ตลอดจนเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้สืบต่อไป
18-05-2022
วันที่ 11 พ.ค.65 เวลา 13.15 น. ทต.เทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้แก่ ประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ 2 ต.วะตะแบก
18-05-2022
วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. ทต.เทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) ให้แก่ ประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก
18-05-2022
วันที่ 9 พ.ค.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต มอบหมายให้ นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพสถิต จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรค COVID - 19 สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ***ทั้งนี้พนักงานเทศบาลฯ มารับการตรวจจำนวน 44 คน ผลเป็นลบ (-) หรือไม่พบเชื้อทั้งหมด 44 คน***
10-05-2022
เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 งานวางท่อระบายน้ำลอดถนนสุรนารายณ์ เพิ่มเติม (ท่อขนาด 1.20 ม.) เยื้องร้านกองแก้ว จำนวน 1 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (รอระบาย) ตลาดสดเทพสถิต และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง จะแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ ขอขอบคุณ... *เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต *นายช่างนเรศ ลำเพย นายช่างโครงการฯ ก่อสร้างถนน 4 เลน *หัวหน้าน้องฯ หัวหน้าหมวดทางเทพสถิต
07-05-2022
วันที่ 28 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. ณ วัดซับเจริญ บ้านซับเจริญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเทพสถิต ร่วมกับ ศปก.อ.เทพสถิต,รพ.เทพสถิต, สสอ.เทพสถิต, ฝ่ายปกครอง, อสม. และผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรม** ‘’ Kick off เชิญชวนผู้สูงอายุ ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจ ATK และเชิญชวนกลุ่ม 608 เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็ม 1,2,3‘’ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเทพสถิต ได้สนับสนุนรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ และ กก.ตร.สภ.เทพสถิต ได้สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้
28-04-2022
....ตามที่เทศบาล ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.62 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำโครงการตามแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ แล้วนั้น.... ....แต่เนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เทศบาลได้มองเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฉบับดังกล่าว.... เมื่อวานนี้ (27 เม.ย.65) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเทพสถิต ชั้น 2 นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ในฐานะประธานกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต โดยมีนายสรวิชญ์ สมรูป ทำหน้าที่เลขานุการฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565 ในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ (1). ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 15 โครงการ (2). ด้านบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ..การประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด..
28-04-2022
วันที่ 25 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเทพสถิต เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพสถิต ร่วมกับ ศปก.อ.เทพสถิต,รพ.เทพสถิต, สสอ.เทพสถิต, ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิต, สภ.เทพสถิต, ฝ่ายปกครอง, เกษตรอำเภอ, พัฒนาชุมชน, อปท., อสม. ,ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในครั้งนี้ โดยนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นประธานในพิธีฯ จัดกิจกรรม...** ‘’ D-Day รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19’’ เชิญชวนชาวอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับวัคซีนโควิด เข็ม 1,2,3 เตรียมการสู่โรคประจำถิ่น **สำหรับ-ประชาชนทั่วไป-ผู้สูงอายุ-เด็ก 5-11 ปี-เด็กวัยรุ่น 12-17 ปี-ผู้ป่วยโรคไต,โรคปอด,หอบหืด,โรคหัวใจหลอดเลือดสมอง, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง,มะเร็งฯ พร้อมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ขอขอบคุณ... กก.ตร.สภ.เทพสถิต สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 2,200 ขวด นายนิคม แทนทรัพย์ มอบเงินสดส่วนตัว จำนวน 5,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมฯ ในครั้งนี้
25-04-2022
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" นั้น ...เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดย นายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิตและคณะ นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้จัด"โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2565" ในวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต โดยทำบุญ ถวายเพลพระสงฆ์ จัดนิทรรศการ เผยแพร่ผลงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส. ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีฯ และได้รับเกียรติจากนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต เป็นผู้อ่านสารเทศบาล และได้รับเกียรติจากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการฯ (การจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด)
25-04-2022
วันที่ 18 เม.ย.65 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลเทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพสถิต จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง COVID - 19 สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ทุกคน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน หลังจากวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)***ทั้งนี้พนักงานเทศบาลฯ มารับการตรวจจำนวน 52 คน ผลเป็นลบ (-) หรือไม่พบเชื้อทั้งหมด 52 คน
18-04-2022

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology