ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
 - รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
 - คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 111/2565 ลว 20 มิ.ย.65
 - รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 - แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ประกาศ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลังสามปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2562
 - ประเภทบริหารท้องถิ่น-นักบริหารงานท้องถิ่น
 - แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2561
 - ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology