ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือ-แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
 - คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2010
 - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - คู่มือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 - คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 - แผนงานและขั้นตอนการทำความสะอาด
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology