ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 1
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาส 2
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 2
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology