ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
 - ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 1) 9 ก.ค. 2547
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) 2 มิ.ย. 2549 (กรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง)
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 29 ส.ค.2554 (บัญชีอัตราค่าตอบแทน)
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) 6 ส.ค.2557 (บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทน)
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) 29 ก.ย.2558 (บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทน)
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 23 พ.ย.2559
 - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 3 ก.พ.2565 (คกก.สรรหาและเลือกสรร)
 - พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2564
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 - กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 - กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน พ.ศ. 2562
 - กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2563
 - กฎกระทรวง ว่าด้วยการความคุมเครื่องเล่น พ.ศ.2558
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 - ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2547
 - พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาของท้องถิ่น พ.ศ.2564
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
 - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
 - พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology