ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อมูลด้าน Compentency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานทั่วไป
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานการคลัง
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานช่าง
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานการศึกษา
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานสาธารณสุข
 - ประเภทอำนวยการท้องถิ่น-นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
 - ประเภทวิชาการ-นักทรัพยากรบุคคล
 - ประเภทวิชาการ-นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - ประเภทวิชาการ-นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
 - ประเภทวิชาการ-นักวิชาการศึกษา
 - ประเภททั่วไป-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - ประเภททั่วไป-นายช่างโยธา
 - ประเภททั่วไป-เจ้าพนักงานธุรการ
 - ประเภททั่วไป-เจ้าพนักงานพัสดุ
 - ประเภททั่วไป-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ประเภททั่วไป-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology