ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2565
 - คำสั่งสำนักปลัดเทศบาล ที่ 2/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล ลว 2 มี.ค.65
 - คำสั่งกองคลัง ที่ 1/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ลว 1 มิ.ย.65
 - คำสั่งกองช่าง ที่ 2/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง ลว 2 มี.ค.65
 - คำสั่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ 3/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลว 10 มิ.ย.65
 - คำสั่งกองการศึกษา ที่ 2/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ลว 3 ก.พ.65
 - คำสั่งกองสวัสดิการสังคม ที่ 1/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม ลว 2 มี.ค.65
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ที่ 35/2565 ลว 10 มี.ค.65
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกอง ที่ 104/2565 ลว. 13 มิ.ย.65
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ที่ 103/2565 ลว. 13 มิ.ย.65
 - คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ที่ 28/2565 ลงวันที่ 1 มี.ค.2565
 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
 - คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 10/2565 ลว.1 ก.พ.65
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต ที่ 12-2565 ลว.1 ก.พ.65
 - ประกาศรับโอน (ย้าย) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 - รูปเล่มแผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1-2564 (พ.ศ.2564-2566)
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่1)
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566
 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 4 ส.ค.64
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ลงวันที่ 20 ก.ค.2564
 - ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล ลงวันที่ 20 ก.ค. 2564
 - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในเทศบาล ลงวันที่ 20 ก.ค.2564
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 149/2563 ลว.1 ต.ค.63
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง 150/2563 ลว.1 ต.ค.63
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักและผู้อำนวยการกอง 49/2564 ลว.24 ก.พ.64
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 48/2564 ลว 25 ก.พ.64
 - คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต 73/2564 ลว 7 พ.ค.64
 - คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 74/2564 ลว.7 พ.ค.64
 - ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
 - คำสั่งพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานเทศบาลจำนวน 2 ราย
 - ประกาศพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย
 - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น
 - ประกาศธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - การมอบอำนาจการตัดสินใจ
 - คำสั่งเทศบาลตำบลเทพสถิต เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ
 - ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ (พ.ศ.2561-2563)
 - สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2562
 - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
 - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 - แผนการฝึกอบรมรายตำแหน่ง
 - KM ของเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่1/2561
 - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561
 - นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology