ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพสถิต รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)
 - รายงานการวิจัยความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปี 2564
 - รายงานการวิจัยความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปี 2565
 - รายงานความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2563
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology