ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2564
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลเทพสถิต
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology