ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565
 - ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศรายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - ประกาศเรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2560
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบฐานะการเงิน ประจำปี 2560
 - รายงานรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบฐานะการเงิน ประจำปี 2559
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology