ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการขอมีบัตรประชาชนครั้งแรก
 - คู่มือการรับชำระภาษี
 - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นการขอรับเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ
 - คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ
 - คู่มือการขอเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรชำรุด
 - คู่มือขออนุญาตก่อสร้างมาตรา 21
 - คู่มือการขอเลขที่บ้าน
 - คู่มือการแจ้งถมดิน
 - คู่มือการรับแจ้งการย้ายปลายทาง
 - คู่มือทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
 - คุ่มือการจดทะเบียนพาณิช
 - ประกาศใช้คู่มือประชาชน
 - คู่มือสำหรับประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลเทพสถิต
 - คู่มืออาเซียน
 - คู่มือการเขียนหนังสือราชการ
 - คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint 2010
 - คู่มือการทำความสะอาดสำนักงาน
 - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 - คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology