ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - เทศบัญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560
 - เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561
 - ประจำปีงบประมาณ 2559
 - ประจำปีงบประมาณ 2561
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology