ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ประจำปี 2564
 - ประกาศเทศบาลตำบลเทพสถิต เรื่องแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔
 - มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - มาตรการให้ผู้มส่วนได้ ส่วนเสียมีส่่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแ่ก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2565
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
 - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565
 - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
 - รายงานผลการดำเนินการงานตามโครงการประเมิน ITA
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2563
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2563
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 - รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี2562
 - มาตรการป้องการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
 - มาตรการการจัดการร้องเรียนการทุจริต
 - มาตรการการการใช้ดุลพินิจ
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - ประกาศเจตนารมณ์
 - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด-1
 - การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด-2
 - รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 - เจตจำนงสุจริตในการบริหาร
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
 - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
 - ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 - มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน
 - แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 


สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
E-Mail: admin@thepsathit.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology