โครงสร้างองค์กรสำนักปลัดเทศบาล


กองคลังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กองการศึกษากองสวัสดิการสังคม


หน่วยตรวจสอบภายใน

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน