โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

...

    วันที่ 13 เมษายน 2567  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดวะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้จัด โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม และในเวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ นามมหานวล นายอำเภอเทพสถิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
   การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ  โดยประกอบด้วยกิจกรรม

- ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  

- การสรงน้ำพระพุทธรูป  สรงน้ำพระสงฆ์  

- การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  

- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของผู้สูงอายุ 

- การแสดงของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเทพสถิต โ

ดยคุณแม่ฟุ้ง  แทนทรัพย์ ได้กรุณามอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มสตรีที่ทำการแสดงในครั้งนี้ และในเวลา 12.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน 
      ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน  ผู้สูงอายุ  ประชาชนทั่วไป และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต รวมจำนวนมากกว่า 350 คน