อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล

 

ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     (๑) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา ๑๖ (๒) มาตรา ๕๐ (๒)

     (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))

     (๓) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))

     (๔) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

     (๕) การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕))

     (๖) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑))

     (๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๕๑ (๗))

     (๘) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

     (๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา ๑๖(๓) (มาตรา ๕๑ (๓))

 

 ๒. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) )

     (๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))

     (๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)(มาตรา ๕๐ (๔))

     (๔) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖)

     (๕) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐) (มาตรา๕๑ (๔))

     (๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา ๕๑ (๖))

     (๗) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))

     (๘) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))

 

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    (๑) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑))

    (๒) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))

    (๓) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา๑๖ (๑๒))

    (๔) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))

    (๕) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))

    (๖) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙))

 

๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

    (๑) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))

    (๒) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

    (๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗) มาตรา ๕๑ (๙))

     (๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘))

     (๕) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

 

๕.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๑๔))

     (๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

     (๓) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))

     (๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐ (๓))

 

๖. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘))

 

๗. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (๑) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕))

     (๒) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา ๑๖ (๑๕))

     (๓) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๖))

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาลเทพสถิต ได้โดยการจัดทําแผนพัฒนากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานแต่ ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอําเภอฯ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาลเทศบาลตําบลเทพสถิต วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่ จะต้องดําเนินการ ได้แก่ ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน