หัวหน้าส่วนราชการ

นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาล

นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางจงถนอม จงจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสรวิชญ์ สมรูป
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวนพาภรณ์ วิเศษทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุดใจ ยวงทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวจุฑามาศ ดิเรกโภค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   
นางสาวพิชชากร หนูแก้ว
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน