สํานักปลัดเทศบาล

นางสาวศรัญญา แก่นวิถี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ว่าง -

- ว่าง -
ชื่อ - สกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ชื่อ - สกุล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   

นางสาวอภิชญา จิตต์หมื่นไวย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นางสาวนุจรี แทนน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมญชุภา ตรีสรานุวัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

- ว่าง -

นางสาวพัทธนันท์ ภู่ตระกูล
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อ - สกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจรรยพร ทองชำนาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนิรัติศัย ศรีคำขลิบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสีไพร ครูทำไม้
ภารโรง
นางบุญปลูก สุดจันฮาม
ภารโรง

นายเดชา สุดจันฮาม
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายประสิทธิ์ ใจรักษา
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
     

นายอุดม กิ่งสำโรง
พนักงานดับเพลิง
นายณรงค์ แก่นสาร
พนักงานดับเพลิง
   

นายธวัชชัย บุญกว้าง
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน)
นายภัทรพงศ์ หาลาภ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน