สมาชิกสภา

นางรังสิยา แทนทรัพย์
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลเทพสถิต

นายอดิเรก   กรองแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล
นายสรวิชญ์ สมรูป
เลขานุการสภา
   

นายชัชวาล พุฒพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพัชรพล วชิระพานิชกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกิติธัณย์ ปิติเลิศพงศ์เดช
สมาชิกสภาเทศบาล
     

นายชัชวาลย์ ปลูกชาลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองดี เถาจัตุรัส
สมาชิกสภาเทศบาล
นางไพรวัลย์ พับขุนทด
สมาชิกสภาเทศบาล
     

นายบุญอยู่   รอดพะดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภานุกิจ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมพร ผลดิลก
สมาชิกสภาเทศบาล
     

นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
สมาชิกสภาเทศบาล

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน