วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

"ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนพึ่งตนเองได้ เก่งพัฒนาร่วมกัน

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี"


พันธกิจ
     ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และ
สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เสริมสร้างความเข้มเข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ ทำให้
เศรษฐกิจดีขึ้น
     ๓. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและการบริหาร
ของเทศบาลให้สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น การควบคุม การตรวจสอบและการส่งเสริม
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
     ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุข การศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการบริการด้านต่างๆ
     ๕. ฟื้นฟู อนุรักษ์ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อต่อการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน