นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY POLICY)

               เพื่อแสดงความโปร่งใสของ เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (“เทศบาล”) เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาล ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับประชาชน และนิติบุคคล รายละเอียดดังนี้
            นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยโดยทางเทศบาลอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบรับสมัครสมาชิก ระบบบริการประชาชน เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (Line) โทรศัพท์ โทรสาร ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น อีเมล และช่องทางการการสื่อสารอื่นๆ ที่ทางเทศบาลเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน อย่างไรก็ตามโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่ท่านใช้ซึ่งอาจมีการกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวท่า

1. การดำเนินการของเทศบาลในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
    1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลเก็บรวบรวม 
          ข้อมูลส่วนบุคคล  หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม) ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
          ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว  หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมาย เทศบาลจะเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เฉพาะกรณีที่เทศบาลได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาต 
    1.2 ประเภทของประชาชนที่เทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          เทศบาลอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เทศบาลเก็บรวมรวมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับท่านบริการที่ท่านต้องการจากเทศบาล  ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี้
         (1) ประชาชนและนิติบุคคล
              1) ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว  เช่น คำนำหน้าที่ชื่อ – นามสกุล  เพศ วันเกิด  อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด สัญชาติประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ สถานภาพครอบครัว สถานภาพ การสมรส จำนวนบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล
              2) ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา
              3) ข้อมูลการทำงาน  เช่น อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ทำงาน อายุการทำงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น เอกสารประกอบ ธุรกิจ ทะเบียนการค้า ภพ.20 หนังสือรับรองธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล และเอกสารการเสียภาษีนิติบุคคล 
              4) ข้อมูลการติดต่อ  เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน  ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook ตำแหน่งที่อยู่
              5) ข้อมูลทางการเงิน  เช่น ระดับรายได้แหล่งที่มาของรายได้ 
              6) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ระบบบริการประชาชน รายละเอียดตามใบคำขอการสมัครสมาชิก ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์  วิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการ  ข้อมูลการขอใช้อาคาร 
              7) รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการ ของท่านกับระบบบริการประชาชน ผลตอบรับและความคิดเห็นของท่านต่อระบบบริการประชาชนที่ท่านได้รับ รายละเอียดการเรียงร้องสิทธิและการร้องเรียนของท่าน 

2. เทศบาลเก็บรวบรวมข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด 
 เทศบาลอาจเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
   2.1 การใช้งานระบบบริการประชาชน เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริการประชาชน ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ข้อมูลการจองวิทยากร อบรม ศึกษาดูงาน ข้อมูลการขอใบคำร้องทั่วไป ข้อมูลการขอใช้บริการศูนย์นันทนาการ ข้อมูล การขอใช้อาคาร และระบบอื่นๆ
   2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อให้ทางเทศบาลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของท่านในการพัฒนาเทศบาล การออกรายงานต่างๆ และการเข้าใจถึงตัวท่านให้มากยิ่งขึ้น
   2.3 การติดต่อ เพื่อให้ทางเทศบาลสามารถติดต่อกับท่านได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาต่างๆ ที่ท่านได้แจ้งเข้ามาได้
   2.4 ข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหว 
      1) ข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตน และการยืนยันตัวบุคคล รวมถึงการให้บริการแก่ท่าน
      2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่ปรากฎในเอกสารระบุตัวตน เช่น ศาสนา เชื้อชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน
 
3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
            สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  ซึ่งอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของเทศบาลสิทธิดังกล่าวรวมถึงสิทธิต่อไปนี้
     3.1 สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึงหรือขอเอกสารคำขอต่างๆ จากระบบได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เทศบาลอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนให้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านขอ
     3.2 สิทธิการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
     3.3 สิทธิการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ท่านได้ยินยอมให้เทศบาลเก็บรวบรวม
     3.4 สิทธิการใช้งานระบบบริการประชาชน ท่านมีสิทธิเข้าใช้งานบริการประชาชน ทุกการทำงานที่มีอยู่ทั้งหมดของเทศบาล 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว  
            เทศบาลอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวหากมีการเปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารอันเนื่องมาจากเหตุผลต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมี ผลใช้บังคับเมื่อเทศบาลเผยแพร่บน https://www.thepsathit.go.th อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไข ดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลจะแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลใช้บังคับ

 5. ติดต่อเทศบาล
      สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต หมู่ที่ ๒  ถนนสุรนารายณ์  ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต 
      จังหวัดชัยภูมิ  36230
      โทรศัพท์: 044–857020 , 044-855252
      E-Mail : thepsathit.go.th@gmail.com
      Website : https://www.thepsathit.go.th

.....................................

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน