ติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

...

วันที่ 5 เมษายน 2567  เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม  แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายสรวิชญ์  สมรูป ปลัดเทศบาล มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11 - 17 เมษายน 2567)

...โดยเป็นไปตามกรอบแนวทางของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ที่ได้กำหนดขึ้น ในการตำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 หัวข้อในการรณรงค์

"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"

และกำหนดช่วงเวลาในการดำเบินการช่างควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลตอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ ตามสถานที่จุดเสี่ยงอันตรายภายในเขตเทศบาล