จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

...

วันที่ 4 เม.ย.67 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เทศบาลตำบลเทพสถิต โดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต มอบหมายให้นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561
"ภายใต้โครงการมหกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย เทศบาลตำบลเทพสถิต ประจำปีงบประมาณ 2567" โดยมีกิจกรรมดังนี้

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร, สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร, วิธีการล้างผัก และผลไม้ที่ถูกวิธี , วิธีการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ, การเลือก ล้างภาชนะ อุปกรณ์, การเลือกใช้เครื่องปรุงรสอาหาร, หลักการทำงาน และการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน
2) การสาธิตและฝึกปฏิบัติ (เทคนิคการตรวจทางด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2, เทคนิคการตรวจทางด้านเคมี โดยใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันราและสารโพลาร์)
3) การจัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม

โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงพยาบาลเทพสถิตและสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต

ทั้งนี้มีผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร/ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ทั้งในเขตเทศบาลฯ และผู้ประกอบการฯ ที่ประสงค์จำหน่ายอาหารในงานมหกรรมอาหารฯ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.2567) จำนวนมากกว่า 30 คน