คณะผู้บริหาร

นายนิคม แทนทรัพย์
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต
เบอร์โทร 0899002009

นายวินัย สิริเพชรสมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต 
เบอร์โทร 0908866366
นายณรงค์ศักดิ์ ทองชำนาญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต 
เบอร์โทร 0973378558

นายรุ่งชัย   ศรีคุณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต 
เบอร์โทร 0982485739
นายสุระเดช  ตะโส
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต 
เบอร์โทร 0833696281
  ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ  
 

 
 

นายสรวิชญ์   สมรูป
ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต
เบอร์โทร 0856372727

 

นางสาวศรัญญา  แก่นวิถี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 0949529686
นางจงถนอม  จงจิตต์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0899491042

นายสรวิชญ์   สมรูป
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0856372727

นางสาวจุฑามาศ  ดิเรกโภค
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 0885817914
นางสาวพิชชากร  หนูแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 0816827452
นางสุดใจ   ยวงทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 0896241475

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน