กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
กิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 66 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต
  ทต.เทพสถิต นำโดยนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรีฯ นายสรวิชญ์ สมรูป ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้จัดกิจกรรม “การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ภายใต้โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการหนีไฟ ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
(2) เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยให้กับผู้เข้ารับการอบรม
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย
(4) เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน และเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) เพื่อเสริมทักษะและและการประสานงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทีมกู้ชีพเทศบาลฯ
   ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมจำนวน 40 คน และได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการป้องกันอัคคีภัย สามารถปฏิบัติการระงับภัยต่างๆ ได้
      ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายนิคม แทนทรัพย์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี