กิจกรรม การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

...

กิจกรรม การซ้อมแผนป้องกัน ระงับอัคคีภัย อพยพหนีไฟ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567