การจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

การจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2567

...

ด้วยเทศบาลตำบลเทพสถิต เปิดอบรม "ด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและสัมผัสอาหาร" ในเขตเทศบาล เพื่อประโยนช์แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำแหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ข้อ 21 (2)

ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพสถิต

วันอบรม : 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพสถิต